Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Valo Future Oy:n Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 18.09.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Valo Future Oy
Y-tunnus: 3125186-5
Lönnrotinkatu 5
00120 HELSINKI
Tel: +358 40 8382220
www.valofuture.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja tietosuojavastaava

Tuija Wikström
Valo Future Oy
Lönnrotinkatu 5
00120 HELSINKI
etunimi.sukunimi@valofuture.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään markkinointiin, palveluiden kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen sekä asiakassuhteen ylläpitoon, kehittämiseen ja yhteydenpidon mahdollistamiseksi.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
• henkilön suostumus
• sopimus, jossa rekisteröity osapuolena
• laki
• rekisterinpitäjän oikeutettu etu

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, henkilön perustiedot (nimi, yhteystiedot, titteli, työpaikka)

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisteröidyn käyttäessä palvelua, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, evästeiden välityksellä, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja voidaan päivittää hankkimalla asianmukaisia päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

10. Rekisterin suojaus

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.